THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CÂY CAO SU THANH LÝ NGÀY 20/02/2019