THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CÂY CAO SU THANH LÝ NGÀY 17/10/2019