THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CÂY CAO SU THANH LÝ NGÀY 15/10/2019