THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CÂY CAO SU THANH LY NGÀY 11/4/2019