TB BÁN ĐẤU GIÁ NHƯỢNG QUYỀN KHAI THÁC MỦ CAO SU NGÀY 31/8/2018