TB BÁN ĐẤU GIÁ NHƯỢNG QUYỀN KHAI THÁC MỦ CAO SU NGÀY 31/5/2018