TB BÁN ĐẤU GIÁ NHƯỢNG QUYỀN KHAI THÁC MỦ CAO SU NGÀY 28/6/2018