TB BÁN ĐẤU GIÁ NHƯỢNG QUYỀN KHAI THÁC MỦ CAO SU NGÀY 06/7/2018