TB BÁN ĐẤU GIÁ NHƯỢNG QUYỀN KHAI THÁC MỦ CAO SU NGÀY 02/10/2018