Tài sản, vật tư thiết bị thu hồi, kém, mất phẩm chất, không sử dụng được đợt 1 năm 2022 của Công ty Điện lực Hà Nam. Đấu giá 14h30 ngày 20/6/2022