Tài sản, vật tư thiết bị thu hồi đợt 2 năm 2022 của Công ty Điện lực Phú Thọ (có 02 danh mục kèm theo). Đấu giá 14h30 ngày 28/12/2022