Tài sản, vật tư thiết bị thu hồi đợt 01 năm 2024 (có 180 danh mục tài sản, VTTB kèm theo) của Công ty Điện lực Phú Thọ

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ