Tài sản, vật tư thiết bị điện thu hồi, ứ đọng kém mất phẩm chất gồm 02 lô: Lô 1: Vật tư thiết bị ứ đọng, thu hồi kém mất phẩm chất có thành phần nguy hại; Lô 2: Vật tư thiết bị ứ đọng, thu hồi kém mất phẩm chất của Công ty Lưới điện cao thế TP Hà Nội. Đấu giá 14h30 ngày 30/12/2022