Tài sản, vật tư thiết bị điện thu hồi, ứ đọng kém mất phẩm chất gồm 02 lô của Công ty Lưới điện cao thế TP Hà Nội

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ