Tài sản, vật tư thiết bị thu hồi đợt 2 năm 2023 (có 148 danh mục tài sản, VTTB kèm theo) của Công ty Điện lực Phú Thọ

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ + DANH MỤC TÀI SẢN