Tài sản nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước