Tài sản là sản phẩm rừng trồng Thông nhựa tại tiểu khu 544B, 546, 552, xã Vĩnh Chấp, Huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị Của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải – Quảng Trị