Tài sản đấu giá là giá trị cây đứng gỗ rừng trồng của Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

PHƯƠNG ÁN KHAI THÁC