Tài sản, công cụ dụng cụ thanh lý của Công ty Tư vấn điện Miền Nam – Chi nhánh Tổng công ty điện lực Miền Nam TNHH. Đấu giá 14h30 ngày 14/12/2023