Tài sản cố định, vật tư thu hồi thanh lý đợt 3/2023 của Công ty Điện lực Thái Nguyên. Đấu giá 10h00 ngày 27/12/2023