Tài sản cố định, vật tư thu hồi của Công ty Điện lực Thái Nguyên. Đấu giá 10h ngày 25/7/2023