Tài sản cố định thanh lý và nhượng bán vật tư phụ tùng của Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Tây Nguyên. Đấu giá 15h30 ngày 29/12/2023