Tài sản cố định đã qua sử dụng của Công ty cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam. Đấu giá 09h30 ngày 13/6/2024