Tài sản cố định đã qua sử dụng của Công ty cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam. Đấu giá 09h00 ngày 30/5/2024