Sản phẩm rừng trồng sản xuất (cây đứng) của Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình