Quyền khai thác, sử dụng tài sản công là mặt sàn và các trang thiết bị bên trong nhà ăn, căng tin của Học viện Tư pháp tại thành phố Hà Nội

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ