Quyền khai thác mủ cao su tận thu niên vụ năm 2024 – 2025 tại Nông trường Phạm Văn Cội thuộc Công ty TNHH MTV Bò sữa Tp. Hồ Chí Minh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ