Phương tiện cơ giới và công cụ dụng cụ đã qua sử dụng của Công ty TNHH một thành viên 22-12 Tây Ninh

THÔNG BÁO ĐÂU GIÁ

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ