NHƯỢNG BÁN QUYỀN KHAI THÁC MỦ CAO SU TRÊN VƯỜN CÂY CAO SU THANH LÝ CỦA CÔNG TY TNHH MTV CAO SU DẦU TIẾNG. ĐẤU GIÁ NGÀY 09/5/2022