Lô vật tư thiết bị thu hồi kém, mất phẩm chất, vật tư thiết bị chứa chất thải nguy hại, không có nhu cầu sử dụng (mã CTNH 11 04 01, 15 01 01, 15 01 02, 16 01 12, 17 01 07, 17 03 04, 18 02 01, 19 02 03, 19 02 05, 19 06 01)của Công ty Điện lực Cao Bằng. Đấu giá 14h30 ngày 21/11/2023