Lô vật tư thiết bị, tài sản cố định thu hồi, ứ đọng, kém mất phẩm chất; VTTB thu hồi có dính chất thải nguy hại thanh lý đợt 1 năm 2023 của Công ty Điện lực Bắc Ninh. Đấu giá 14h30 ngày 20/7/2023