LÔ THỨ HAI: KHAI THÁC RỪNG TRỒNG SẢN XUẤT CỦA BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ VĨNH THẠNH. ĐẤU GIÁ NGÀY 11/5/2022