LÔ THỨ BA: KHAI THÁC RỪNG TRỒNG PHÒNG HỘ CỦA BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ VĨNH THANH. ĐẤU GIÁ NGÀY 11/5/2022