Lô tài sản, VTTB thu hồi, ứ đọng, kém mất phẩm chất đợt 1 năm 2023 của Công ty Điện lực Hà Giang. Đấu giá 14h30 ngày 27/7/2023