Lô tài sản gồm 15 xe ô tô của Văn phòng Quốc hội đã qua sử dụng nay bán thanh lý. Đấu giá 14h30 ngày 25/01/2024

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

HÌNH ẢNH TÀI SẢN, ĐĂNG KÝ, ĐĂNG KIỂM

CHỨNG THƯ