Lô tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân do Sở Tài chính Tỉnh Hải Dương thanh lý. Đấu giá 15h ngày 21/6/2023