LÔ 2: CÂY CAO SU THANH LÝ TẠI NÔNG TRƯỜNG CAO SU ĐỒNG RÙM CỦA CÔNG TY TNHH MTV CAO SU 30/4 TÂY NINH. ĐẤU GIÁ NGÀY 03/6/2022