LẦN 7: Đấu giá theo thủ tục rút gọn: Tàu ca nô hoa tiêu Tân Cảng-01 và Tân Cảng P2 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Tân Cảng. Đấu giá 14h30 ngày 05/01/2024