Lần 2. Vật tư thiết bị ứ đọng, kém mất phẩm chất, chất thải nguy hại của Công ty Điện lực Ba Đình. Đấu giá 14h30 ngày 18/7/2023