LẦN 2: Thanh lý tài sản, vật tư thiết bị thu hồi kém mất phẩm chất không sử dụng được đợt 1 năm 2022 của Công ty Điện lực Cao Bằng. Đấu giá 09h30 ngày 31/10/2022.

KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ NGÀY 31/10/2022

LÔ 1: CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH TOÀN CẦU BN. GIÁ TRÚNG ĐẤU GIÁ: 3.008.165.406 ĐỒNG (GIÁ CHƯA BAO GỒM THUẾ)

LÔ 2: CÔNG TY CỔ PHẦN XỬ LÝ TÁI CHẾ CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP HÒA BÌNH. GIÁ TRÚNG ĐẤU GIÁ: 29.033.920 ĐỒNG (GIÁ CHƯA BAO GỒM THUẾ)