Lần 2: Tài sản, vật tư, thiết bị, công cụ, dụng cụ của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng