LẦN 2: Tài sản, công cụ dụng cụ thanh lý của Công ty Tư vấn điện Miền Nam – Chi nhánh Tổng công ty điện lực Miền Nam TNHH. Đấu giá 09h00 ngày 08/01/2024