LẦN 2: Chuyển nhượng tài sản Nhà máy chế biến Cao su Tân Thành thuộc Công ty TNHH MTV 30-4 Tây Ninh. Đấu giá 14h30 ngày 20/12/2023