(Lần 2) Các khoản nợ xấu của Công ty cổ phần Lạc Việt tại Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương – Chi nhánh Sài Gòn

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

HỒ SƠ TÀI SẢN