(Lần 2) 647,91 ha Cây cao su thanh lý của Công ty TNHH MTV Tổng công ty 15. Đấu giá 14h00 ngày 29/3/2023