Lần 2: 151,41ha cây cao su thanh lý của Công ty TNHH một thành viên 22-12 Tây Ninh. Đấu giá 14h00 ngày 21/4/2023