Lần 2: 02 gói cây cao su thanh lý của Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê. Đấu giá 09h30 ngày 13/02/2023

Quy trinh khai thac tac dong thap_Chu Se

HĐMB-GOI-1

HDMB-GOI-2