Lần 11 – Đấu giá theo thủ tục rút gọn: Tàu ca nô hoa tiêu Tân Cảng-01 và Tân Cảng P2. Đấu giá 09h30 ngày 19/7/2024