LẦN 10: Tàu ca nô hoa tiêu Tân Cảng-01 và Tân Cảng P2 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Tân Cảng. Đấu giá 09h30 ngày 28/6/2024