Khoản nợ của ông Bùi Xuân Trà và bà Phạm Thị Minh Tuyết tại Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương – PGD Âu Cơ

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

HỒ SƠ KHOẢN NỢ OCEABANK ÂU CƠ